TDA Toppers of 2014 -2003

Our previous records are as follows

Gaurika Grover
Harshit Kwatra
Har Simran Singh Kohli
Isha Khanna
Maneet Bedi
Mudit Gupta
Gaurika Grover - NATA -100
Harshit Kwatra - NATA -105
Harsimran Singh Kohli - NATA -100, AIEEE
Eisha Khanna - NATA -100, AIEEE, UPTU
Maneet Bedi - NATA -115
Mudit Gupta - NATA
Naveen Pahal
Nupur Kaushik
Pooja Singh
Pranshu Sharawat
Preeti Rathore
Rishav Kumar
Naveen Pahal NATA- 110, AIEEE
Nupur Kaushik - NATA , AIEEE, UPTU
Pooja Singh - NATA, AIEEE, UPTU
Pranshu Sharawat - NATA -110, AIEEE, UPTU
Preeti Rathore - NATA -126, AIEEE
Rishav Kumar - NATA -112, AIEEE
Mitin Anand
Deepak Singh
Diwas Bisht
Abhinav Gupta
Suvani Suri
Nazuk Keshan
Mitin Anand CEED-10
Deepak Singh CEED-10 -IDC
Diwas Bisht NID -PG-Anim
Abhinav Gupta NID -PG-Product
Suvani Suri -NID -PG - New Media
Nazuk Keshan - NID-PG
Vanshika Dhamija
Vishal Khurana
Abhinav Gupta
Surbhi Bindlish
Karthikeyan P
Paulmi Roychaudhary
Vanshika Dhamija - NATA, AIEEE
Vishal Khurana - NATA
Abhinav Gupta, CEED-10 Rank -2
Surbhi Bindlish CEED-10 Rank -12
Karthikeyan CEED-10 Rank -27
Paulami CEED-10 Rank -59
Akhil Sharma
Mitin Anand
Harish J Simha
Ritika Bohra
Arpita Sikdar
Akanshi Gupta
Akhil Sharma - NID - PG
Mitin Anand - NID - PG - Product
Harish J. Simha - NID- PG
Ritika Bohra - NID-UG, MIT, NIFT
Arpita Sikdar - NIFT -PG-Mgmt
Akanshi Gupta - NIFT - UG
Eishita Bansal
Ekta Argal
Vernika Nautiyal
Shalika Bajaj
Uttara Garg
Eishita Bansal - NIFT -UG
Ekta Argal - NIFT - UG
Vernika Nautiyal - NIFT-UG
Priyanka Khurana - IAM-PG
Shalika Bajaj - IAM- PG
Uttara Garg - NIFT-UG
Pallavi Lalwani
Renisa Bose
Sakshi Rathore
Sneha Kujur
Soumya
Surbhi Takker
Pallavi Lalwani - NIFT UG
Renisa Bose - NIFT
Sakshi Rathore- NIFT-PG-MGMT
Sneha Kujur - NIFT-PG-Mgmt
Soumya - NIFT_PG-Mgmt
Surabhi Takker - Pearl - UG
Deepak Singh
Karthikeyan P
Surbhi Bindlish
Ishneet Kaur
Tanu Pipal
Aditya Pratap Singh
Dipak Singh - NIFT-PG
Karthikeyan P. - NID - PG
Surbhi Bindlish - NID PG
Ishneet Kaur CEED-IIT
Tanu Pipal - BFA - College of Art
Aditya Pratap Singh - AIEEE- NATA
Bhupendra Pal Singh
Ritika Bohra
Uttara Garg
anuja roy
Deepika Nigam
Arjumanisha Khan
Bhupinder Pal Singh - MIT - PG - DY Patil
Ritika Bohra - NIFT-UG - MIT-UG
Uttara Garg - MIT -UG
Anuja Roy - BFA - Bangalore University
Deepika Nigam - AIEEE - NATA
Arjumanisha Khan - NATA
         
           
PREVIOUS         NEXT