TDA Toppers of 2014 -2003

Our previous records are as follows

Kritika Bhutani
Manvi Singh
Mayank Jain
Nandita Borah
Nayan Tara Singh
Neha Bhutiani Manchanda
Krittika Bhutani - Apeejay - Fine Art

Manvi Singh - NIFT - UG

Mayank Jain - NIFT - PG - 09
Nandita Borah - NIFT
Nayan Tara - NIFT - UG
Neha Bhutiani Manchanda - NIFT - PG
Pallavi
Parul Juneja
Praveen Sanger
Priya Gupta
Priyanka Bal
Raja Hariharan Ramaswamy
Pallavi - NIFT - UG
Parul Juneja - Pearl - UG
Praveen Sanger - NIFT - UG
Priya Gupta - Apeejay
Priyanka Bal - Pearl - UG
Raja Hariharan Ramaswamy - MIT - UG
Sanjay Sharma
Shashank Shekhar
Shivani Behl
Simran Kaur
Suman Maurya
Swati Bhartia
Sanjay Sharma - NIFT - UG
Shashank Shekhar - CEED-IITG
Shivani Behl - NIIFT - UG
Simran Kaur - Pearl - Apeejay -UG
Suman Maurya - DJ Academy - PG
Swati Bhartia - NID - PG -08
Tulika Sharma
Vijay Kumar
Yashmita Singh
Yasho Bajaj
Avijit Pandit
Mohit Sharma
Tulika Sharma - NIFT - UG
Vijay Kumar - NID - PG
Yashmita Singh - NIFT - UG
Yasho Bajaj - Pearl , Apeejay-UG
Avijit Pandit - NATA
Mohit Sharma - NATA
Rishabh Arora
Varun Srivastava
Vinay Dua
Vishesh Agarwal
Tilak Joshi
Rishabh Arora- NATA
Varun Srivastava NATA
Vinay Dua - NATA- AIEEE
Vishesh Agarwal - NATA - NIFT
Anjali Nair - MIT - PG -09
Tilak Joshi - NID -CEED-09
Shubhalaxmi
Mallika Mishra
Anirudh Singh
Ashish Jain
Anshul Sharma
Shubhlakshmi Banerjee - NID-PG - CEED -09
Mallika Mishra - CEED -09
Anirudh Singh - NID-PG - CEED - 09
Ashish Jain - CEED -09
Bhuvan Sharma - NIFT - PG -09
Anshul Sharma - AIEEE - NATA 09
Agrim Anand
Abhishek Dwivedi
Ankit J Vyas
Prasurjaya Phukan
Rima Mondal
Tanvi Vij - NIFT - UG -09
Agrim Anand       NID- PG - 08
Abhiskek Dwivedi - NID - PG -08
Ankit J.Vyas       NID- PG - 08
Prasurjya Phukan - NID-PG-08, CEED
Rima Mondal - NID-PG-08, CEED
Tanima Das
Nithya V
Devika Arora
Apoorv Tomar
Shweta Govil
Shubhi Srivastava
Tanima Das CEED-IITG-08 , NID-PG-08
Nithya V. - NID-PG-08
Devika Arora, - NID-PG-08, Pearl
Apoorv Tomar - SPA- M.Des.-08
Shweta Govil, - NID-PG-08, CEED
Shubhi Shrivastava, - NID-PG-08
Saee Vaze
Ruchika Mittal
Ritika Mathur
Vimal Kumar Arya
Dilip Kar
Abhishek Singh
Saee Vaze, - NID-UG-08, MIT, DJ. Srishti
Ruchika Mittal, - CEED-IITB-08, NID-PG
Ritika Mathur, - NID-PG-08, CEED
Vimal Kumar Arya, - CEED-IITK-08
Dillip Kumar Kar,SPA-M.Des-08
Abhishek Singh - CEED-IITG -08
           
           
PREVIOUS         NEXT