TDA Toppers of 2014 -2003

Our previous records are as follows

Ritika Meena
Bishwadeep Kumar
Kshitij Jalori
Chitranshu Singh
Pallavi Gupta
Jatin Singh
Ritika Meena -NID-UG-08
Bishwadeep Kumar - NIFT-UG-08
Kshitij Jalori - NIFT-UG -08, NID
Chitranshu - NIFT-UG-08
Pallavi Gupta -NIFT- UG-08
Prerna Gandhi -NIFT-UG-08- FDDI
Ritika Meena
Shradha Sharma
Smriti Chadha
Priya Jain
Ritika Meena - NIFT -UG-08
Rushil Hooda - NIFT-UG-08
Shraddha Sharma - NIFT-UG-08
Smriti Chaddha - NIFT-UG-08

Saiffuddin - NIFT - UG

Priya Jain - NIF T-UG-08
Deepak Gupta
Mini Gupta
Rohit Sharma
Mohd. Issa
Hiwani Poddar - NIFT-UG-08
Deepak Gupta - NID-PG- 08 CEED
Mini Gupta - Pearl-PG-08
Rohit Sharma - Pearl-PG-08
Mohd.Issa - Pearl-PG-08
Shreshtha Singh
Devika Arora
Iti Sharma
Shreshtha Singh - Pearl-PG-08

Devika Arora - Pearl-PG-08

Anjali Dabas - Pearl-PG-08
Iti Sharma - Pearl-PG-08
Surbhi Singh- Pearl-PG-08
Geetika Jain - Pearl-UG-08
Aarushi Juneja
Mohit Saini
Akshay Khandalkar
Bhavna Bahri
Rahul Deshpande
Apoorva Singh - NATA-08
Aarushi Juneja - NATA-08
Mohit Saini - NATA-08
Akshay Khandalkar  NID -PG - 07 CEED-07 - Rank - 61

Bhavna Bahri        NID- PG - 07

Rahul R Deshpande  NID - PG - 07   CEED-07 Rank-36
Rohini Singh
Vikram Singh
Devendra Kumar
Deepmala Gahlawat
Avneet Chauhan
Salman Kapadia
Rohini Singh - NID - PG -07,CEED- 07
Vikram Singh        NID - PG - 07    CEED-07 Rank -150
Devender Kumar      NID - UG - 07,NIFT-07, MIT-IID, DJ-07
Deepmala Gehlawat  NID - PG - 07
Abneet Chauhan  CEED-07 - Rank - 126
Salman Kapadia CEED-07 -Rank - 26, 
Upasana Mehndiratta
Rohan Uplab
Manisha Gupta
Dipesh Parmar
Samarth Mungli
Ukyam Suman Babu
Upasana Mehndiratta, PG-MIT-IID-07, PG - Srishti.     
Rohan Vijay Uplap,   PG -NID-07, CEED-07
Manisha Gupta CEED-07 - Rank - 89
Dipesh Parmar, CEED-07, PG- NID-07
Samarth Mungali - NID - PG - 07
Ukyam Suman Babu     CEED-07
Meenal Singh
Vimal Kumar Arya
Vinay Ahuja
Tanmaya Anil Deshpande
Priyanka Sahu
Ekta Garg
Meenal Singh- NID - PG -07
Vimal Kumar Arya     CEED-07
 Vinay Ahuja     CEED-07
Tanmaya Anil Deshpande - NID -UG-07, MIT -IID -UG -07
Priyanka Sahu      Pearl Academy-PG -07
Ekta Garg             Pearl Academy-PG - 07
Maneet Kaur
Rohit Das
Jai Kishan Patel
Kaushik Mitra
Aradhana Khandelkar
Maneet Kaur - Pearl -PG -07
Rohit Das             Pearl -PG -07
Samriti Agarwal     Pearl -PG -07
Jai Kishan Patel- DJ - UG -07,  NIFT-UG-07, MIT - IID - UG - 07
Kaushik Mitrra - DJ - UG -07, NIFT - UG -07, MIT - IID - UG -07
Aradhana Khandekar - NIFT -UG -07
           
           
PREVIOUS         NEXT